Celem kształcenia w zakresie przedmiotu ekonomia menedżerska jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do podejmowania decyzji menedżerskich, przedstawienie sposobów, metod i narzędzi które powinny być stosowane w podejmowaniu trafnych i optymalnych decyzji. W szczególności w ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę praktycznych aspektów stosowania analizy marginalnej, analizy popytu oraz polityki cenowej, identyfikacji korzyści skali i zakresu kosztów.

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności przygotowania wybranych elementów karty projektu i planu projektu oraz nabycia umiejętności przygotowania prezentacji dotyczących opracowywanego projektu oraz przedstawienia jej.