Kurs wiąże się z realizacją przedmiotu Analiza Śladowa na studiach drugiego stopnia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie analizy instrumentalnej na poziomie śladowym, w szczególności możliwości i ograniczeń wybranych zaawansowanych technik analitycznych, a także specyficznych trudności w analizie śladowej i sposobów ich eliminowania. Wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy śladowej są niezbędne zarówno podczas projektowania procesów technologicznych, jak i przy sterowaniu procesami, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i awaryjnych.